*Giá không bao gồm thuế TGGT

 • Giá tối thiểu cho 1 lần dịch 350 Kč
 • Mọi giá được ghi dưới đây được áp dụng cho 1 trang (1800 ký tự)
Dịch công chứng
 • Dịch các loại (giấy kết hôn, giấy khai sinh, bằng cấp ..) - 450 Kč
Văn bản
 • Văn bản thường - 450 Kč
  không chuyên môn, nộp bằng file chữ
   
 • Văn bản chuyên môn - 550 Kč
Dịch nhanh - expres
 • Tối đa 10 trang trong vòng 24 tiếng - 200 Kč
Phiên dịch
 • 1 tiếng - 700 Kč, nhiều hơn theo thoản thuận

 

Cách thanh toán

 • Trả trước (khách quen có thể trả theo thỏa thuận hoặc trả bằng tài khoản tín dụng của web)
   
 • Gửi bài dịch qua đường bưu điện:
  Gửi thường: 30 Kč
  Expres (EMS): 150 Kč
  Bảo đảm: 50 Kč
   
 • Tài khoản nhà băng: 2700233429/2010
   
 • Paypal : erik8@centrum.cz