Địa chỉ

Hai Anh Nguyen
IČ: 88614913
Veronské nám. 337
109 00 Praha 10, CZ

Thong Nhat 152
Hai Duong, Vietnam
Điện thoại: +840 946 986 686

Tài khoản nhà băng: 2700233429/2010
PayPal: erik8@centrum.cz

Email: info@dichthuat.cz

Điện thoại: 728 338 426
Nếu không liên lạc được, xin vui lòng gửi tin nhắn SMS.

Bạn cần liên hệ với tôi? Hãy gửi email vào:
   info@dichthuat.cz hoặc là dùng biểu mẫu dưới đây.*Antispam, điền tên của bạn vào: